Thursday, 2 September 2010

Kawatasan

Dalit ning Napun at Ngeni
Neng Joel Pabustan Mallari


Ing literatura o parnasu ing laltong pekadake ning senayan keng Amanung Siswan. Iti ing sasalamin nung makananu ya bili ing penyulung ning belwan at kabyasnan dng balang sibilisasyun o balen. Nanu ya wari iti? Iti ing pangkabilugan aske na sasakup keng makudtang pamanyulat, pamigale at pamagdalit keng miyaliwang kapanamdaman ning tau at keyang balen anti deng Kapampangan.

Ing literatura dakal ya adle nung nu papakit ya keng katutubung lelaman ning kabyasnan da ring matwang Kapampangan ketang samula. Malino a alimbawa keti deng dakal a kasebyan o diparan, deng bugtung, basultu, bulaklakan at karagatan, miyaliwang uri dng dalit at dakal pa. Keng kontemporaryung belwan, iti deng awsan da ring talasulat a kawatasan nung nu deng lalalang o mangipasyag kareti ila deng awsan dang watas – deng pantas, deng makudta ning parnasu.


Poesia at poema, tula at kawatasan: Nanu ka tagana?

Nanu ya wari ing awus kng metung a obrang literatura o parnasung Kapampangan? Ketang “Diksyunario-Tesauro” nang Jose Villa Panganiban, ing salitang “tula” katumbalas ne ning “berso”, “poema”, at “poesia”. Iti ing “binalaybay” at “pamagay” keng Hiligaynon, “balak” kareng amanung Sugbuhanon, Samar-Leyte Bisayan at Hiligaynon, ing “daniw” keng Ilokanu, deng “sadjak” at “sjair” keng Bahasa Indonesia, “sha’er” kareng lengwahing Bahasa Melayu at Arabic. Iti munaman ing awsan dang “baiok” at “darangen” keng Maranaw, ing “anlong” keng Pangasinan, deng “garay”, “langdo” at “ambahan” keng Sugbuhanon at “siday” keng Samar-Leyte Bisayan.

Keng tradisyun ning kontemporaryung Kapampangan, ing kawatasan ilapin deng poesya, deng malagung obrang paka-bersu at paka-rima. Makanyan munaman na kng kasalungsungan bili, ing katayang “tula” naman mo ing pekakaraniwang awus keng poesyang Kapampangan. Iti munaman ing apapagkamalan dang peka-tagalug nang katulid ning mesabing obrang kawatasan. Mupin, miyaliwa la awus deng watas kareti. Iti ing awsan dang “poesya” deng keraklan a makudta. Iti ing “poencia” anti keng kasu nang poeta Virgilio Calilung at ing “poesia” karing aliwang poeta laureadu anti di Amado Gigante, Francisco Guinto at bayung Ari ning Parnaso Renato Alzadon. Iti murin ing amanwan nang “poema” ning meangubieng Ari ning Parnaso Vedasto Ocampo karing makudta nang bersu. At agpang na murin kang ANP Ocampo1 , ing poema matas ya uri “pablasang arkitektu ne ning Arte’t Literatura”.

Ketang librung “Bayung Sunis” nang Zoilo Hilario2 , binggit nang ing poesia kanu apin ing masasabing “kawatasan” – “yapin ing manayun a pamiyapse king leguan, king kapamilatan ding amanung mipailalam king sukad (metre) at king lawiwi (cadence or rhythm).” Dadag napa, ing “kawatasan (poesia) at tula (verse) e la milulupa ulaga.”


Ingsanu deng Matwang Kawatasan?


Ketang librung “Literature of the Pampangos” nang Rosalina Icban-Castro3, masakit na lang akit kanu deng matwang obrang pang-literatura. Liban namu ana pin, karing mapilan a mitagan a matwang basultu, tumaila, bugtung at leyendu. Kapanwalan nang Dr. Amado Yuzon4, metung a matenakan keng literatura ing sinabi na ikwa dang mesira deti kng pauli da ring Español ban mong mikalat la ring karelang sariling kultura kng adle dng poesya, kanta, at terak.

Agpang karing obserbasyun nang Padre Alvaro de Benavente5 ketang librung pelimbag na banwang 1699, deng matwang watas a Kapampangan e la masyadung babye pansin keng eksaktung bilang da ring silaba. Iti angiyang pang diritak la reng bilang da ring linya o talatag a mikukudta. Mupin atin la mong lalto rima kakatni man o mikikatni. Dagdag na pang Padre Benavente, deti awig la karing manayun a bersung pakasukad da ring Español. Karing ikit nang adle da ring matwang kawatasan kanita, atin mong lalto 2 grupu nung nu atin yang 2 uri ing metung kareti:


a. Tumaila – bersu lang kakanta da ring babagse o deng makyabe keng metung a inuman. Keti metung ya ing magkanta at makibat la deng dakal;
b. Manunggay – bersu lang kakanta na ning metung a mayayaus “manungay”. Ing bersu atin yang e diritak keng 6 a silaba o 3 talampakan, tidwa silaba balang metung. Atin mapilan a maglaman tsapat a talampakan o 8 a silaba.
c. Dalit – bersung atin silabang mamabut 7 o atlung talampakan at mika-cisura o pilatan paynawa.Deng tumaila at manungay bersu lang dramatiku. Deti deng adle na ginamit nang Sio ketang obra nang ‘The Last Four things’. Kabang ing dalit, mas siryosu ya datang. Deng tsawalung silaba na lalto la mong makabayani, pati na detang eganaganang bersu ning “Memorial de la Vida Cristina”. Deng mesabing miyaliwang adle ala la naman tutukyan eksaktung bilang dng linya o talatag. Atin tsapatan, tsalima, o atin munaman tsanam o tsapitu. Mupin deng pekakaraniwan ila detang tsapatan, anti detang romanseng Español, kabang deng rima menasa mamalis la kaybat ning 7 a talatag o maygit pa lalu na nung ing rima mayayari lang “o” o “i”, uling deti deng masasabing katni malagad lang lalto gamit, kabang deng rimang “a” deng lalto pekamarakal.

Ketang panawun nang Padre Diego Bergaño, dakal ya pa ikit a alimbawa da ring matwang kawatasan na misulat ketang libru nang “Vocabulario de Pampango y Diccionario de Romance en Pampango” anti deng pakatuki:

Bersung 4 – 2:
alang atdu,
alang isip.


Bersung 7 - 2:
ninu man ing manais,
bisa yang maquicalis


nocarin malun mo,
alang biyayan ito.


Bersung 7 – 4:
anggang mayumung tiguis
malda lang capapanic;
ing balang macatictic,
nung e la paimburis.


Bersung 8 – 3:
ita naman sablang tauo
anti tang asan macabiyai
quing bunuan queti quing yato


Timawang bersu:
nung e ya miutuc ing anac
quing mayap ngening anac ya,
lalu yang masulit iyutuc
nung maragul nea

ing calma,
ali quing maningalma,
nune quing macalma.Keng obserbasyun nang Padre Policarpo Hernandez6 , ing panga-ilig da ring minunang manuknangan keti Pilipinas king pamagkanta at o pamagdalit at aliwa pang pamigege karing sunis ing megsilbing paralan karing misyunaryung Español ban makanyan da lang asulat dng lokal a amanu da ring tau keti kapulwan. Alimbawa keti deng antimo minunang “pasyun”, “dalit” at aliwa pang adle dng matwang kawatasan, para mu aipakalat de ing kabalwan ning kasalpantayanang Kristyanismu.

Metung karing alimbawa da ring akalap nang Padre Hernandez ing pakatuki:

Qng Cadduang Cauacasan a 1amanucum ning Guinu tang Jesucristo

Qng sulat macatanda
subli ya queting tipa
ing cadduang Persona
caring lat manucum ya.
Bayu datang ing aldo,
ting tandang paniglauan,
banal ya, t, e man banal,
ninung e quilabutan?
Ing aldo ampon bulan,
sablang batuin babo,
mialis la caniuan,
e miquit, mituldu man.
In quildap e mamaco,
alting macasdancasdan,
ing baguiu e tutucnang,
mayum a alang licat.
Bunduc ya mang matibe,
mangapuas at mangabual;
iting yatu lumbug ngan,
alang mitagan dit man.


Miyaliwang dalit, miyaliwang kawatasan


Ing dalit metung yang tipu ning poesyang Filipinu, na keraklan maglaman yang apat a talatag na atin tsawalung silaba. Atin adwang lalto kapanwalan keng pibatan na niti. Metung keti ing sasabyan dang ibat la reti kng impluwensyang Español, lalu na ing pamag-silaba uli na ning pamagparis da ring balang bilang anting copla keng amanung Español . Ing metung pang masasabing pibatan niti ing katutubu ya pegumpisan, mupin ginamit de ring pari keng pamagpakilala keng relihiyung Katoliku, nung nu anti la mong bersung pigugunamguanaman.

Ketang diksyunaryu nang Padre Bergaño, ing dalit ing lalto kantang Kapampangan. Ila pin deng linto copla ketang panawun na ning mesabing iskolar a pari. Anyang magamit ya ing dalit keng pisamban, keni na la linto makaba deng mesabing dalit ban milulan la dng miyaliwang mensahi ning pisamban na inawus da naman kanita anting “dalítdalít.”

Keng kontemporaryung pamibaldug, ing amanung “dalit” iyang meging karaniwan a awus karing amanung Bikolanu, Kapampangan at Tagalug na parikil karing salmu, himnu o kantang pangpisamban – o epikung dithyrambical. Nung ketang minunang panawun angga ketang pang 17ng dilanwa, iti detang bersung mamabut anggang pitung silaba. Ketang panawun nang Padre Bergaño, dakal miyaliwang pamaglarawan ing a-obserban dikil kareting matwang kawatasan. Mula karing minunang “bogtong” o bugtung angga na karetang miyaliwang sukad a kasebyan. Deng aliwa pang uri kareti kayabe la retang “bingcayo” na kakanta da mo kanu kanita potang patudturan do ring anak, at itang “tumaila” na wangis keng mesabing bingcayo. Ing dalit agpang parin kang Padre Bergaño, apin ing “tula” o ing “versu” keng amanung Español, at ing “micudta” o “micucudta” ing lalalang obrang pang-literatura o bersu. Iti ilang tutugma ketang depinisyun a rinekord nang Jose Villa Panganiban.

Ketang panawun nang Luther Parker7, mekatipun yang sampol da ring karaniwan a dalit karing mumunang banwa ning 20ng dilanwa. Mupin menasa kareti maglaman lang tsawalung silaba. Deti masanting lang ikumpara karing mangatwang pasyun na miki-silabang tsawalu mu naman, at karing mapilan a atin tsanam at tsapitu. Kabang deng klasikung basultu naman anti ing “Atin Cu pung Singsing” at “O Caca, o Caca” atin lang sukad a 6 - 8 o 12 – 4. Deti masanting noman ikumpara karing karaniwang basultu na kakanta da ri Totoy Bato, Rene Reyes, mangubye Ruth Lobo, deng Pusoy Dos at dakal pang pulosador ngeni agpang na murin karing piyesa dang menasa maglaman a 8 – 4.


Magbayung Sunis at Bersung Kontemporaryu


Ing ilig ning pamangamit da ring Kapampangan king pamagbersu karing karelang pamangwentu keti la mengalto deng miyaliwang adle ning makabayung kawatasan. Deti deng ibat karing pamiyabe dng katutubu at dayung porma dng kawatasan. Keti nala mengalto deng miyaliwang bait a kawatasan anti deng kuriru, awit, dalit pangpisamban, gosu, harana, at dakal pa. Kayagnan na niti ing pamanyulung ning senayan kng pamangaintulid keng amanung pakabersu at rima. Alimbawa keti deng krisotan (o crissotan, ibat keng lagyu ning bantug a talasulat Juan Crisostomo Soto) at tolentinuan (ibat keng lagyu ning dramatista Aurelio Tolentino), pati na karing kasebyan at aliwa pa. Deti deng babye katunayan na taganang kapad de at mayayama la ring watas anti deng talagale keng pamangamit keng katutubung amanung Kapampangan. Iti ana pin Edna Zapanta-Manlapaz8, dala na ning ing legwan at kagiwan ning Amanung Sisuan, tutu yang mainge at mayabang. Anya naman angga na ngeni deng poesyang liriku makanyan lang meging bantug king makabang pulayi ning amlat at kasalesayan ning literatura o parnasung Kapampangan.

Kasalungsungan, dakal karing poesyang Kapampangan deng mengasulat keng pakasukad a talatag. Agpang kang Zapanta-Manlapaz, deti deng anaman, waluan, tsalabingadwa at tsalabinganam. Deti pakaareglu la karing istansa o istropa. Deng poesyang-liriko alimbawa, deng sinikat gamit ing suka a 16 - 8 (octaves). Deng aliwa pa antimo deng kuriru, awit at aliwang uri dng dalit, harana, gosu at dakal pa deng linto at memanyikat ketang panawun dng Español. Keti nala mengabayit deng miyaliwang palabas anti ing Kumidya, Zarzuela at deng modernung drama.


Modernung Kawatasan: Kuyug dng matwang sunis at bersung alpha-numeric


Ing bayung panawun ning kasalungsungan at ning daratang meging mas agresibu ing pamagbayu. Keti meging mas maragul ing epektu na kng dake da ring bayung lalang kawatasan. I Don Zoilo Hilario yang metung karing menyalugsug at megaral ban lawen ing masampat a paralan ning pamikudta, nung kawatasan la ba o tula – nung poesia o bersu la.

Ing panawun nang poeta Jose Gallardo, pekilala ne ing tipung “Malikwatas” o “magic poems”, kabang dakal namang Soneto Asyano deng ikwa nang sinulat Dr. Amado Yuzon. Kabang deng aliwa pang matwang dalit at manunggay deng susubukan dang gamitan pasibayu deng makutang kayanakan karing aliwa pang adle kawatasan. Kayabe na keti deng tipung Haiku, tangka at tanaga ning matwang Tagalug. Deng poesyang e sakal deng antimo lingkas lang milalang. Deti akit la mula pa ketang panawun dng matwang diaryung “The Voice” at “Pampanga Newsweek” mula pa ketang panawun nang Dr. Amado Yuzon angga na kng panawun ngeni. Iti tikyanan da alimbawa di Dr. Tec Sanchez-Tolosa, Tony Peña, Kragi Garcia, Ann Therese Mabanta-Fabian, Papa Osmubal, Tarebalak Pangpang, at ANP Renato Alzadon deng mangikudta na kng poesyang timawa..
Karing aliwang kayanakan Kapampangan naman, deng mamangamit kng makabayung ortograpiya ning pamag-txt ing lalto peka-hit. Keni no memangalto deng mangakuyad a kawatasan na pakasulat kng ortograpiyang alpha-numeric. Karing aliwa namang mapalabuk kng pamanyulat keng txt, nung nu mamanyobra la arti kng pamagbebe – miusu ya ing istilung awsan dang “Jejemon”. Anya ing kawatasan Kapampangan e mu dapat tuklu ya ketang rimadu at di sukad a bersung karaniwang balu da keng kontemporaryung amlat at kasalesayan. Iti atin yang malalalm a ibatan, mula karing simpling desukad at e desukad a silaba at talatag anti deng matwang dalit, bugtung, tumayla at manunggay mangga na karing makabayung uri. At makanyan yang lalto flexibol e mu keng komposisyun o pamikudta nunge pati keng pamaglabung ning ortograpiya – mula ketang awsan dang matwang gulis a baybayin, na mipalitan ketang matwang alpabetung Español a gagamit “c” at “qu” na selisyan da ring alpabetung Inglis na gagamit “f”, “k”, “h”, “v”, “w”, “x”, “y” at “z” angga na karing makabayung set a alpha-numeric a datang. Ing laguma ning sistemang iti ing makibat kng mabilis nang pamagbayu ning aske ning literaturang Kapampangan. Iti ing natural a sangkan ban e ya kabud na malawus mawala at makalingwan ing malagung pamikudta karing kawatasan Kapampangan.1 Ocampo, Vedasto D. (2006) Ing Pamanyulat Poema. Ketang Indung Ibatan Bilang 3. Sapni nang Crissot at Center for Kapampangan Studies, Holy Angel University, Lungsud Angeles. Bl. 39-40
2 Hilario, Zoilo (Disyembre 25, 1962) Bayung Sunis: Poesias nang Zoilo Hilario
3 Icban-Castro, Rosalina (1981). University of East Press. Manila, Philippines
4 Yuzon, Amado M. (1932). Pamuklat. Ketang Parnasong Capampangan, na inulip nang F.Gutierrez. Menila
5 de Benavente, Alvaro O.S.A. (1699) Arte de Lengua Pampanga
6 Hernandez, Policarpo, OSA (2006) The Augustinians and the Development of Pampango Literature:THE AUGUSTINIANS AND THE DEVELOPMENT OF PAMPANGO LITERATURE:Printing Press, Philology, Poetry and Religious Literature. Ketang Alaya Journal Vol. 3. The JDN Center for Kapampangan Studies Center, Holy Angel University Press. Angeles City Printing Press, Philology, Poetry and Religious Literature.
7 Parker, Luther (n.d.) Luther Parker Collection, Folder 290
8 Zapanta-Manlapaz, Edna (1981) Kapampangan Literature: A Historical Survey and Anthology. Ateneo de Manila

Thursday, 26 August 2010

K-Balen! Talapangulis ning panawun

Talapangulis ning panawun
Neng Joel Pabustan Mallari“e me alili ing Kapampangan… uling keng dapat na, keng obra na, keng pangatau na atin yang lelaman a pamangilala”

- Gregorio BautistaPilan pang Duminggu ing milabas anyang mewala ya bie ing metung karing malugud a gugusal keng marangle ning kalalangang biswal. Iya ing meangubieng I Gregorio Bautista ning Lungsud Angeles. I “Goryu” o “kong Gerry” karing makakilala kaya, metung ya karing asyas ning matwang agumang “Pampanga Arts Guild” na bantug e mu keti Kapampangan nunge pati na kng Menila at abrod. Ketang panawun a mabye ya pa, metung ya karing matalik sinuyu para keng panyulung ning kalalangang-biswal Kapampangan kayabe dng aliwa pang kayanib ning mesabing aguman. Bista man at e pa mikasariling art exhibition, maralas nemang kayabe kanita karing miyaliwang group art shows. Katunayan, maging ketang tawling "Philippine Art Awards" - metung pretihiyosung ligligang pambangsa, metung ya karing menimunang sinuporta at mikyabe kaniti. Deng obra na, meturingan la ketang istilung “junk art” anti la mong babye kapanayan e mu kng mensayi dng balang kalalangan a gewa na nunge papakit na pang masala ing pamangamit na karing bage recycled. Anti itang obra nang “Pekat-pekat”, iti gawa ya karing dakal at miyaliwang pigamitan a paketi at suput a plastik na pigtiagan nang pinekat metung-metung.Ketang milabas mung banwa, mapilan karing batukan a maglalang biswal deng miparangalan. Deti penimunan da la di tang Rafael B. Maniago bilang “Most Outstanding Kapmpangan” keng adle ning arte at kultura keta kng Kapitolyu Kapampangan, at I G. Willy Layug na tinanggap “Presidential Award of Merit” na pigkalub na pang mismu ning dating Presidenti Gloria Macapagal-Arroyo kaya. I “tang Raf “ o “Mang Paeng”, malambat neng pintor at meging bantug ya bilang oil portraitist nung nu mika-galleriya ya pa kanita kng Fil-Am Friendhip Hi-way ning Lungsud Angeles kng kapamilatan na naman nitang matwang pintor – I tang Frank Arcega. Iya ing meminta karing eganaganang portrait dng gobernador ning Pampanga na pakasabit keng gusali ning Kapitolyu. I kong Willy naman meging bantug yang eskultor lalu na ketang awsan dang ecclesiastical art keta kng distritu ning Betis, Balen Guagua. Dakal ne gewang mangalagung retablo karing miyaliwang pisamban keti Kapampangan at mabilug a bangsa. Katunayan, iya ing ginawa keng malagung central retablo ning Chapel of the Holy Guardian Angel ning Holy Angel University at metung ya karing mendukit at meg-restore ketang matwang relyebi nang Santiago na mayayakit ketang peka-pasbul entrad ning Fort Santiago ning Intramurus.Metung pa karing bantug a pintor I tang Perfecto Mercado ning Capas, Tarlac. Metung ya karing sikat ngeni keng istilung surreal na paniglon da ring art enthusiast kng Menila. Katunayan, dakal nang galal at parangal ing keyang ikwa. Alimbawa keti ing meging finalist ya karing atlung ligligan a mangaragul ketang milabas pang banwa. Deti deng GSIS Art Competition, 3rd AAP-ECCA Abstract Art Competition, at LRTA Art Competition. Anya makanyan yang metung karing panintunan da karing mangaragul a exhibit keti bangsa anti ketang milabas nang one-man-show kng Cebu anyang Abril 23 anggang Mayu 6 na mipamagatang “Perfect Blossom 2010” na meganap kng SM Cebu Art Center.Ketang Nobyembri ning banwang 2008 naman makanyan yang mibuung pamisanmetung deng marakal a pintor, eskultor at talagulis a Kapampangan. Iti merapat ya bilang metung a grand exhibit kng Holy Angel University at mikapamagat yang "NASI (National Situation) Art Exhibit." Iti insiponsoran ne kanita ning Advocates for the Development of Central Luzon (ADCL), ning Pampanga Chamber of Commerce at ning HAU. Iti mitukyanan ya pang dakal kalupa na nitang “Arti y Estilo: A Kapampangan Art Exhibit” anyang Ineru ning banwang 2009. Iti inisponsoran na neman ning Angeles University Foundation at meganap ya kng SM Clark. Kasalungsungan, atin metung pang exibit a magaganap keta kng Marquee Mall ning Lungsud Angeles. Iti katitipunan de parin deng dakal a gugusal para kng panyulung ning kalalangang biswal keti Kapampangan. Iti merapat ya kng kayadwanan ning panawun anya mikapamagat yang “Dalit ning Balen: Art Exhibit for Cause”. Iti mibuklat ya pamu anyang a-5 ning bulan a iti at pulayi ya angga keng a-25 keta kng Marquee Mall, Lungsug Angeles. Kng kasawpan na ning proyektung "Sagip Sapang Balen " na panimunan nang Obispu Ambo David at ning bayung talakad a Arts Association of the Philippines- Angeles City Chapter, ing mesabing eksibit metung ne na namang alimbawa ning pamigulis para kng mayap a kimutan keti Kapampangan.Ing banwang iti munaman, makanyan yang mibuklat kng publiku ing bayung museo at galeriya na ning melapupuring Vicente S. Manansala na tubung Balen Macabebe. I Manansala o “mang Enteng” karing makakilala kaya ing pekamumunang Kapampangan a meturingan bilang National Artist keng adle ning Kalalangan Biswal. Deng kalupa da ri Galo Ocampo ning Sta.Rita, at Bencab ning Sasmuan na maratun na kng Lungsud Baguio deng tinuki pang Kapampangan a mipagkaluban na kng prestihiyosung pamagat a iti. Uli ning ing banwa iti ing peka-sentenyal nang anibersaryu ning banwang kebaytan nang mang Enteng, ing banwang iti ne ibuklat ning Center for Kapampangan Studies ning HAU ing museo’t galeriya para kaya. Iti maglaman yang dakal a kasangkapan anti deng kayang paleta, easel, pintura, deng kayang award, plake, medalya, deng personal nang memento anti deng mangakamal nang lighter, golf caddies, sapatus, imalan, maging deng kasangkapan na kng matwa nang bale kng Binangonan, Rizal. Keti kayabe la naman deng dakal nang orihinal a obra keng laru, keng lapis, at obrang eskultura.Deng talagulis, pintor, mandukit at miyaliwa pang maglalang biswal deng atin mangsikan a armas nung suryan. Ila deng atin upaya ban makasawup e mu para palagwan ya ing metung a obrang karelang apiling gawan o lalangan. Nunge ila deng metung karing atin masanting a panalalwe, deng atin masanting a paralan ban ipasyag ing bili ning panawun. Ila deng kayabe at map mung kayantabe ning malda ban misulung ing bili ning tau. Kalupa da namu detang “tree huggers” na paka-pintura karing dakal a dutung akasya keng makabang dane ning Mac Arthur Highway mula Lungsud Angeles anggang Lungsud San Fernando dng memye masikan a gulisak anting duldul karing dakal a mangaintulid kalupa na ning DENR at ning DPWH ketang milabas a banwa. Iti merapat anyang mipasyag ya ing mapaling pamanutul da ring lilingap keng bili ning kalikasan na kuturan la reng mesabing mangatwang karutungan.Makalungkut mu pin isipan, na ing metung karing maglalang biswal antimo I kong Gerry makanyan neng peynawa. Deng obra na magsilbi lang paganaka karing tau lalu na karing kayanakan na dapat yang lingapan ing daratang. I tang Perfecto, bista man at magkasakit neng lalakad dala ning panga-ataki na kanita ing alang patugut pa murin kng pamangumpas na kng keyang brotsa, kayabe di tang Paeng na mamanyambut mu naman karing ligligan kng Amerika at I kong Willy na babye makabayung inspirasyun ban lalu lang sumipag deng mandukit keti Kapampangan. Deng mag-bobonsai ketang dane ning Mabalacat-Bamban deng metung mu naman dapat pibagutan inspirasyun nung makanu yang dapat pikwanan kapagmaragulan at kabyayan ing milabas a pamanakbung ning Bunduk Pinatubu. Uling e la mu magaling keng pamananaman, mayap la namang mandukit karing batung buga at makapanubug lang miyaliwang pigura na babage karing garden at mula da ring bale at pasyalan keti Kapampangan.Karing balang maglalang biswal keti Kapampangan, lwid ko pu!

Aldo mayaslag pu kabalen!

Aldo ning Amanung Siswan

Agkatan da ko pung tumagun keng Sabadu bilang panyara keng pamagmasusi kng
Aldo ning Amanung Siswan.

Iti pu ing booklaunching da ring 2 librung Kapampangan (Kasapuggul a Sampaga 2 at Kawatasan). Iti mitukyanan ya pung programa para karing tanggap pamangilala karing bayung laureado (Anac ning Arenas, Doc Tec Sanchez-Tolosa, Gng. Marites Magtuloy-Evangelista, Dalagang Baryo at G. Guding Sagum). Ing pung mesabing pamagmasusi maganap ya kng Plaza San Jose, Holy Angel University kng kasawpan ning Parnasong Kapampangan (PK), Kolehiyo dng Poeta Laureado (KPL), Provincial Language Council (PLC) at ning Kapamalan ning Lalawigan Kapampangan nung nu i Kgg. Lilia G. Pineda (ing gobernadora) ing magsilbing Dalong Pandangal. Ing kadwang volyum ning librung "Kasapunggul" pelimbag ne ning Parnasong Kapampangan kng kasawpan na ning Center for Kapampangan Studies, kabang ing "Kawatasan" pelimbag naneman ning Holy Angel University.

Wednesday, 2 June 2010

K-Balen! Kapagmasusyan balang Junyu

Kapagmasusyan balang Junyu
Neng Joel Pabustan Mallari

Dakal karing petsa ning milabas ing ena mapapansin o makikilala ngeni. Dakal pamo kareti dng atin mangaulagang aldo ning milabas. Deti pamo dng atin mayap kabaldugan na magsilbing guyabnan karing balang daratang a bukas anti ing panawun ta ngeni.

Dakal la ring alimbawa kareti. Ing milabas a Ineru 22 ning banwang iti iyang peka-sentinaryu ning aldo kebaytan na ning metung karing meturingang Pambangsang Alagad ning Kalalangan – I Vicente Manansala ning Balen Macabebe. Iti makanyan ya naman kang Ex-Presidenti Diosdado P. Macapagal, ing daratang a Siptyembri 28 neman ing kayang sentinaryu ning keyang aldo kebaytan. Dng adwang areti meumpisan lang mipagmasusyan kng kapanimunan na ning Center for Kapampangan Studies (CKS) ning Holy Angel University . Anyang a-22 ning Junyu mikamisa kanita kng puntud nang Apung Enteng Manansala keta kng Loyola Memorial kayabe dng pamilya ning meangubieng pintor pati nung nu kayabe keti deng kng Friends of Manansala at representanti ning NHI, NCCA, at tanggapan nang Presidenti GMA. Kabang ing pamuklat ning pamagmasusi ning pamigaganaka kng dating presidenti Diosdado ing meturingang “Poor Boy” ning Lubao meganap ya anyang Abril 20 keta kng matwang Pisamban San Agustin ning Balen Lubao at Kapitolyung Kapampangan, Lungsud San Fernando. Iti kng kasawpan na ning Tanggapan ning Turismu ning mesabing kapitolyu kayabe dng pamilya na ning melapupuring Apung Dadung anti di dating bise-gobernadora Cielo Macapagal-Salgado at Arturo Macapagal.

Ing banwang iti murin ing pang-350 banwang anibersaryu na ning pamag-aklas dng Kapampangan kng pamanimuna na kanita ning matapang a Francisco Maniago ning Balen Mexico . Iti ing pekamumunang maragul a pamag-aklas da ring memalen laban kanita kng gubyernung Espanya. Pwera kng CKS ninu mo dng makaganaka pa ban pagselebran ya ing maulangang petsang iti? Map namu atin malating grupu dng kayanakan kng Mexico dng bisang maikadwangan kaniti.

Ing purmerung aldo ning bulan ning Junyu, iyang aldo kematayan nang Senador Jose Alejandrino na mete anyang banwang 1951. Iya ing metung karing bayani ning 1896 Philippine Revolution at ning 1898 Philippine-American War. Iya ing metung karing matalik nang kakaluguran Dr. Jose Rizal na mekasali kng manuskritu ning tawli – ing El Filibusterismo at makanyan neng pepalimbag iti. Pero ninu mong makaganaka pa kaniti? Ing mismung balen na kng Arayat, nanu mo rugu ing gewa rang pamagmasusi kng kadakilan na ning budning bayaning iti?

Karetang banwang mamilatan ketang 1823 angang 1824 megsilbi yang panawun ning mapaling pamipate da ring mesabing indios kanita. Metung a kapitan a Filipino-Mexican (ibat Mejico, Central America ) kng lagyu nang Andres Novales ing menimuna karing kawal a sinakup kng Palasyu Malacañang ketang purmerung aldo na naman ning bulan a iti banwang 1823. Keti, metung a batalyun dng kawal opisyalis a Kapampangan dng linaban at sinambut kng rebelyun a mesabi. Ing banwang 1824 a iti murin karin milyari inyang sakorwan dala ring Kapampangan ing pwersang Español anyang atakyan de ing Jolo. Deti e no rugu mibalikdan man kng kasalungsungang memorya.

Ing purmerung aldo ning Junyung iti munaman ing petsa ning pamagbayu ning sikanang rebolusyun kng balen ning Mexico . Keti de gigisak ing “Viva Filipinas Libre!” at ing mabilis a pamagbakting karing kumpana. Iti ing petsang penimunana nang Hen. Maximino Hizon ing panyambut da ring Kapampangan karing kawala a Español at megsilbing pasimunu ning panibayung pamakipaglaban da pa dng aliwang balen Kapampangan.

Ing mung bulan ning Junyu dakal nang tutu ing dapat ganakan at pagmasusyan anting pamagbalikid kng ulaga da reting petsang keti. Alimbawang kayabe keti ing anyang I Francisco Laksamana meging maestre-de-campo ya ketang panawun nang Gobernador-Heneral Sabiniano Manrique de Lara.. Iti ban panimunan no kanita dng pekamaragul a kawal dng Español at 4,000 a kawal a Kapampangan kng pamagbante kng Fort Bonifacio ketang Junyu ning 1662. Metung a maragul a dangalan kanita na metung yang katutubu ing pagtiwalan ning gubyernung dayu ban ipaglaban nemu naman iti karing sasalake pang aliwang pwersang dayu – dng mandirigmang Dutch. Iti e meman akit pakapastil man kabud kng Fort Bonifacio ning Intramuros ngeni.

Makanyan munaman anyang a-10 ning Junyu 1647 deng pwersang Dutch na panimunan nang Admiral Gertzen minataki la kng Buyuk Menila (Manila Bay), at 13 mung aldo ing milabas kanita minasaker da la dng 400 a Kapampangan - dng mangatapang a linaban kng Abukay, Bataan. Ninu mong makaganaka kareti, nunge ing metung namung marker a pakapakat ketang dalig ning matwang pisamban ning Abucay?

Ketang banwang 1898 naman, ing kapat ning Junyu yang metung karing maulagang aldo keti emu ken Kapampangan nunge pati na kng kabilugan dng kaplulwan kanita. Iti ing migmarka kng mumunang gulisak ning rebolusyun keti. Keta kng Escuela de Artes y Oficios de Bacolor (ing DHVTSU ngeni) nung nu I Felix “Flauxgialer” Galura, Alvaro Panopio, at Paulino Lirag deng menimuna karing Voluntarios Locales de Bacolor ing linaban karing Español at karing papanig kareti a Cazadores at Macabebes.

Ing a-5 na naman ning Junyu 1899 iyang aldo ning kontrobersyal a kematayan nang Hen. Antonio Luna kng gamat dng tropa nang heneral at presidenti kanitang I Emilio Aguinaldo. Iti ing aldo na ing Cabanatuan ing lalto kapitolyu ning bangsa. At makanyan neman mong milipat iti kng Bamban kabukasan – ing a-6 ning Junyu. Keting balen a iti no man mo migdatun dng pilan dalan a rebolusyonaryu ning gubyernung militari ning mesabing presidenti at heneral. Kng kasalungsungan, ninu mo dng mag-masusi kng dangalan a iti ning balen keti? Mapilan mu dng makaganaka nung nu kayabe mu keti dng keng Bamban Historical Society na panimunan nang Rhonie dela Cruz at ning kimutan a Balikatan Balen Bamban. Karing mengapapalabas, misan nang mika-ordinansa para kng pamagmasusi kaniti anting “Bamban Day” mupin makanyan ya munaman mipa-alang bisa kng kapamilatan na munaman ning Sangguniang Bayan ning mesabing balen.

Ing bulan mu naman a iti pabanwa bayu ya meging kapitolyu ing Bamban, mi-tuldwan ya I Makabulos bilang metung karing brigadier-generals ning rebolusyun kng lalam nang Aguinaldo. Iya ing megsilbing talapagtanggul kng pwersa da ri Heneral Ricardo Monet na manimuna kanita kng maragul a ataki dng Español keti Kapampangan (Pampanga at Tarlac ngeni). Makanyan mu naman I Makabulos ing megsilbing talapagtanggul ning kalayan ning Pangasinan kanita.

Kng Balen Macabebe, pigmasusyan da neman mo ing aldong a-3 ning bulan mu naman a iti. Iti ing aldo kematayan ning matapang a "baintau ning Makabebe" na mipamansagang “Tarik Soliman”, ing Bambalito agpang na mu naman kang Prof. Victor Torres na dating opisyalis ning Intramuros Administration. I Bambalito na agpang kng amlat, tau ya kng matwang Masantol na sakup na ning Macabebe kanita ing menimuna karing mangatapang a 2,000 a kawal Kapampangan na ibat kanita keti Macabebe at Hagonoy (balen na na ning Bulacan ngeni) bang labanan dng pwersang Español at Pintados (kawal a Bisaya) na magumpisa na kanitang manyakup keti bangsa. I Bambalito ing lalto pekamumunang “Pilipinu” na linaban at meteng bayani para kng kalayan na meganap kng matwang kailugan ning Bangcusay na sakup ning upaya ning Kapampangan a Lakandula ning Tondo kanita. Ing pangamate na yang megsilbing kulayit ning pangasakup ning Luzon kng dane ning mawling Kapampangan (ing Pampanga, Bulacan at Menila ngeni). Anya ing a-24 niti ning Junyu yang meging opisyal a petsa ning pangatatag ning Menila bilang kapitolyu ning labwad a kolonyal. Ing mesabing pamagmasusi misan pang penimunan ne ning CKS kng kasawpan ning Kapitolyu na makanyan dang pikyabayan dng lokal a gubyernu ning Macabebe, Masantol at Hagonoy.

Ing bulan a iti aldo 21 naman ning banwang 1948 anyang tangu yang sumuku na ing supremo ning Huk – I Ka Luis Taruc. Iti ing panawun a midala ya Menila keta kng Malacañang ing mesabing supremo ban arapan ing presidenti kanitang I Elpidio Quirino. Kabang ing a-20 ning bulan a iti banwang 1957 naman anyang ma-enact ya ing Republika Acto Bilang. 1700 na mipamansagang “Anti- Subversion Act” nung nu meturingan la ring kimutan a CPP, HMB at “kalupa dang organisasyun” bilang “outlaws”.

Kasalungsungan, 19 banwa na murin ing milalabas, petsang a-15 naman anyang mamaltuk ya ing manaimik nang bili ning Bunduk Pinatubu. Iti naman ing maging senyalis kanita ning maragul a kalamidad a tinakap kng maragul a dake ning Kalibudtwang Luzon .

Dakal karing kayanakan ngeni ing e na mekayabut kng maka-pangilabut a milyaring iti.
Kanita pa muring milabas, ing pangatatag na naman ning Republika ning Pilipinas iya mong pekapanyara ning Rebolusyun laban kng pamanyakup ning España. Keti ya medeklara ing a-12 ning Julyu bilang Aldo ning Kalayan. Ketang panawung nang Presidenti Diosdado Macapagal naman karin ya milipat ing aldong iti ning kapagmasusyan. Mula Julyu 12 milipat yang Junyu 4 pauli ning kautusan na niti kayagnan na ning pamangilala na kang J.P.Laurel bilang metung mu naman a lehitimung presidenti na e mekilala ketang panawun milabas.

Kng daratang a mapupus naman, misan pang metung a dake ning amlat ing miyabe kng petsa ning bulan. Iti ing aldo na opisyal neng lukluk ing panibayung presidenti ning bangsa. Iti metung ne nana namang Kapampangan - I Benigno Aquino III.

Aldo mayaslag pu kabalen!

Monday, 31 May 2010

Tarik Soliman

Celebrating the 439th Death Anniversary
of a brave young Macabebe datuT A R I K S O L I M A N
(a.k.a. BAMBALITO)

The First Filipino Martyr for Freedom who died in the Battle of Bangkusay on June 3, 1571.

A Holy Mass will be offered at San Nicolas de Tolentino Parish and a wreath laying ceremony will follow at the Tarik Soliman marker on June 3, 2010,
9:00 AM in front of Macabebe Municipal Hall, Macabebe, Pampanga

Sponsored by the Center for Kapampangan Studies, Holy Angel University

Tarik Soliman
(a.k.a. BAMBALITO)
The First Filipino Martyr for Freedom who died in the Battle of Bangkusay on June 3, 1571.

Hundreds, maybe thousands, of years before the Spaniards came, the central plain in Luzon Island was already populated with Kapampangans and Tagalogs, as well as with dark-skinned Aetas who lived mostly in the forests of the surrounding mountains. The pre-Hispanic Kapampangans were landtillers and seafarers who traded with China and sailed to neighboring kingdoms. They were partly anito-worshippers, partly Muslim converts. “Their houses are filled with wooden and stone idols… for they had no temples,” wrote a Spanish chronicler in 1590, while another reported that “(Pampanga) had two rivers, one called Bitis and the other Lubao, along whose banks dwell three thousand five hundred Moros.” (Islam had overthrown the Hindu Madjapahit Empire in 1478 and reached the archipelago shortly thereafter.)

Tarik Soliman (or Sulaiman) was a Kapampangan datu (chieftain) in 1571, most likely from a barangay in Macabebe now known as Sagrada, Masantol, located at the mouth of the Pampanga River. As datu, Tarik Soliman held executive, judicial and military powers, determining planting and harvesting dates, trying cases not involving himself (otherwise a group of datus from neighboring villages tried him), and ruling over the timawa (freemen) and the slaves (those who had failed to settle debts). Apparently, the Pampanga of Tarik Soliman was a fully functioning civilization because every man, woman and child could read and write, and it had a government system, an agricultural system that produced food in surplus, a trading network with other Southeast Asian kingdoms, a class structure, religion, laws, taxes and festivals.

It was into this quiet, developing world of Tarik Soliman that a Spanish armada from Cebu gate-crashed one summer day in 1571. The sight of huge, fully armed ships sailing past the tiny caracoas set the natives into panic. The Kapampangan tribal chieftains in Manila, Rajah Matanda and his nephew, Rajah Soliman (despite initial misgivings), as well as the king of Tondo, Lakan Dula, welcomed the European visitors led by Miguel Lopez de Legazpi, who assured them that he had come mainly “to teach them the true law of the one, all-powerful God, creator of heaven and earth.” After he made them swear allegiance to the King of Spain, Legazpi quickly dropped all niceties and ordered his hosts to build a large house for him to live in during his stay, a chapel for the friar, and 150 medium-sized houses for the rest of the Spanish soldiers.

When the Kapampangans saw this, they derided their Tagalog neighbors for sleeping with the enemy. More than 200 warriors on 40 caracoas sailed from Pampanga, “the most warlike and brave nation,” led by “a brave youth” who was “the bravest on the island”—Tarik Soliman (often confused with Rajah Soliman of Manila, who later succeeded his uncle Rajah Matanda; the name Tarik Soliman is just for purposes of differentiating him from these two rajahs since the records do not mention his name). An early Spanish chronicler wrote: “They entered the town of Tondo through an estuary they called Bancusay without being seen by the Spaniards, where they stayed for a few days discussing with Lakan Dula the best way to start the battle.”
Legazpi sent two emissaries to Tondo to win Tarik Soliman over to their side. Tarik, wrote the Spanish chronicler, “replied excitedly that neither he nor his followers wanted to see (Legazpi) nor have his friendship, nor that of the Castillians…. Having said this, he stood up and with audacity and ferocity unsheathed his sword. Brandishing it, he said, ‘May the sun strike me in twain, and may I fall in disgrace before the women for them to hate me, if I ever became for a moment friend to the Castillians.’ (H)e left and without going down the stairs, to show his bravery, jumped out a window to the street then went directly to his caracoa. He told the Spaniards to inform their captain that he was waiting at the mouth of the estuary, where he had entered, to fight. After saying this, he began sailing, amid hurrahs, to the place he mentioned.”

In response, Legazpi sent 80 Spaniards to Bancusay led by his master-of-camp, Martin de Goiti. “Ahead of them,” wrote the chronicler, “was the caracoa of the Moor leader (Tarik Soliman)” who “courageously fired some shots (and) fought animatedly and without showing any weakness or disarray, until he died from a rifle shot by one of our soldiers. With his death… they began to fade away. They quickly scattered and fled.”

More than 300 Kapampangans died in that Battle of Bancusay on June 3, 1571, and the Spaniards proceeded to conquer the rest of the “widely spread province,” meeting resistance only in Betis, “the most fortified throughout the island of Luzon.” Thus, the prehistoric Kapampangan Nation became La Pampanga, Spain’s first province in Luzon, on December 11, 1571. (RPT)

References: Conquistas de las Islas Filipinas 1565-1615 by Gaspar de San Agustin, OSA. Manila: San Agustin Museum; Blair & Robertson, IV, and XXXIV, p. 378;

Tuesday, 20 April 2010

Macapagal and our national regret

Macapagal and our national regret
Robby Tantingco, SunStar Pampanga

As the May 10 elections draw near, let us remember and learn from the life and presidency of Diosdado Macapagal, whose 100th birth anniversary we celebrate this year.

He was not a minor president as many would think. He was, in fact, a great president, “one of the best presidents ever,” as Ambassador Alfonso Yuchengco would say. Kapampangans who are disappointed in Gloria Arroyo should take comfort and pride in the legacy of the first Kapampangan President, Diosdado Macapagal, the most honest president the Philippines has ever had.

Cory Aquino once said that Macapagal was, indeed, “a great President,” but that being a great President was his lesser achievement. He was, above all, “a good man.” Even more remarkable, Cory said, he “remained a good man during his presidency, which is a very difficult thing to do, considering the potential of the office for the commission of crimes.”

Macapagal was a poor man when he became president, and continued to be a poor man during and after his presidency. In this country, it is easier for a camel to enter the eye of a needle than for a poor man to win an election, and to stay poor while in office, any office, but especially the Office of the President.

Who would have thought that a poor man could break from the mold, conquer all the political windmills and actually win a presidential election? And who would have thought that this usually cynical nation would actually go out of its way to put a poor man in Malacañang?

It would never happen today. The highest office a poor man can aspire for, I think, would be municipal councilor or vice mayor. The Constitution tried to correct the situation by creating the party-list system, but now that even Sec. Angelo Reyes, Bro. Mike Velarde, Mikey Arroyo, Dennis Pineda and practically every rich politician can claim to represent the marginalized and underrepresented sectors and run under the party-list system, the poor have lost the only route to Congress available to them.

“If a poor man is elected, it’s proof that democracy is working,” Macapagal himself once said. Unfortunately, Macapagal was the last one. We will never again benefit from the brilliance of poor but deserving candidates.

“The poor boy from Lubao” made the eradication of poverty the central theme of his administration—the very same thing billionaire Manny Villar says he will do, but which we all know is an empty promise masquerading as a nice ad jingle.

Macapagal fired all the crooks he could find (because keeping them in office was like appointing arsonists to the fire control brigade); held a Common Man’s Day, where the gates of Malacañang were regularly opened so that folks could sit down for a one-on-one with him; relocated slum dwellers to multi-storey housing tenements; and vetoed the scandalously fat congressional allowances (today’s pork barrel).

Above all, he enacted land reform, which ended feudalism and gave the masses a taste of social justice.

Big landowners, influential politicians and even party mates (who were landowners themselves) had aggressively resisted land reform, the same way the Republicans, drug companies and other interest groups tried to block Obama’s health care, but like Obama, Macapagal risked his presidency to seize the historic moment.

I’m surprised he wasn’t assassinated for it. With that singular act of emancipating our farmers from centuries of shackles, Macapagal became a great president, bigger than life itself.

But he went on to achieve more. In his first two years in office, he invigorated the economy with a 13% increase in the gross national product and a 12% in the national income. The Philippines became the most progressive country in the Far East, next only to Japan .

Although corruption persisted, at least Filipinos were sure there was none in Malacañang (unlike today when it’s the Palace that’s setting the tenor for the rapacity of corruption throughout the country and the impunity with which it is committed), and were confident that crime and punishment always went hand in hand (unlike today when Filipinos have grown so tired of seeing corruption everywhere and everyday that it’s become the rule rather than the exception).

Macapagal also taught his country how to regain its sense of dignity by treating the United States not as superior but co-equal. He moved Independence Day from July 4 (the same day the Americans celebrate their own Independence Day) to June 12 (the day Aguinaldo declared independence from Spain), and initiated the creation of MAPHILINDO (for Malaya, Philippines and Indonesia), the forerunner of the ASEAN, which sought to assert the Malayan race and form a regional alliance to neutralize the growing influence of the United States.

When the United States Congress failed to pass a bill providing for war damage payments to Filipino veterans, Macapagal cancelled a scheduled US trip—a bold and potentially dangerous thing to do for a Philippine president. He also strengthened relations with the anti-US Sukarno government of Indonesia and pursued claims to Sabah , which the Americans interpreted as a sign of growing Filipino nationalism.

And so when Macapagal ran for re-election against Ferdinand Marcos in 1965, it was clear whom Uncle Sam wanted to win.

Another giant that Macapagal was not afraid to displease was the Iglesia ni Cristo. He refused to meet its leader in his own church just to solicit the critical Iglesia vote, arguing that by doing so, he would diminish the dignity of his office.
“I would rather do right than be elected” was what he often said.
Well, he did lose his reelection bid.

The ambitious, charismatic Marcos, with the alluring Imelda beside him, mesmerized voters across the archipelago. They picked the lesser candidate, and put the country on the road to perdition.

Years later, as Cory Aquino surveyed the ruin she had inherited from Marcos, she asked, “Why did Macapagal have to lose to Marcos? His loss was our calamity.”
Of course this is all in hindsight now, but it should give us fair warning about how important electing the right candidate is. Not the most popular, not the most likeable, not even the most qualified—but the right candidate.

Unfortunately, we will not know who the right candidate is until many years after election.

(Last tuesday afternoon of April 20, a Mass and wreath-laying ceremonies will be held at the Lubao parish church and Capitol grounds, respectively, to mark the eve of Diosdado Macapagal’s death anniversary and start the celebration of his birth centenary.)

Diosdado Macapagal
Capampangan, Presidenti, Poeta

(Sept 28, 1910 - April 21, 1997)
Neng Anac Ning Arenas

Cabang ing eleksyun, Mayo palapit na
ganacan taya sa, maging gabe taya
ing milabas nang bie mig-presidenti ya
ing mayap nang anak ning Lubao, Pampanga.

Ing kebaitan nang kadinalang-banua
pagmasusian tane mapilang bulan pa
at bukas 'tang aldo nang pamagpainawa
ngeni, keti't Lubao dian tang panalala.

E ya basta-basta meging presidenti
anti ning palage ding aliwa keti
ing tutu, metung yang presidenting grandi
metung ding kayapan kanita ma't ngeni.

Ya'itang Presidenti Dadong Macapagal
karing presidenti yang pekamarangal
a'ipagkapuri ding Kapampangang sacdal
uli ning dangal nang tapat pepairal.

Nganing Presidenti Corazon Aquino
karing presidenti mayap ya'y Diosdado
dapot e pa iti'ing kepuri nang mismu
nune'ing pamagi nang kayapan a tau.

Uling ing pepakit nang tune kayapan
bilang presidenti mitmu yang dangalan
a tune kasulit agyung imantinian
cakbe ning poder nang aldoldo tatalnan.

Calulu yang limput meging presidenti
calulu pa murin anggang meyalili
at balu ta naman keng gubyernu keti
alang mangalulu, lalu't presidenti.

Ni'ng lubus-misip ing anak kakaluluan
bigla neng apakli ing akasanayan
salba ding pampulitikang kalakaran
at sumambut pam-presidenting alalan.

At ninu ping misip, lubusang manwala
a'iting dati-rati a cynikung bansa
lumuwal ya keng sadyang gawi na at gawa
ban king Malacaniang ipuk ya'ing maluca?

E ya kapilanman marapat na ngeni
yang calulu agyu na pang gawan iti
mekad mag-konsejal o keng mayor-bisi
keng pala-palague tutu neng masuwerti.

Yaping constitution ing buring yustu na
atulid ne iting situasyun pin sana
kapamilatan na ning pamaglalang da
king lista-partidung botuanang sistema.

Dapot ngening maski deting puliticu
di Dennis Pineda at Mikey Arroyo
arepresenta da la ring taung calulu
sera da no cabud dalan pa-congresu.

Uling ing kalulu istung mialal ya
patune mamandar ya ing demokrasya
dapot y Diosdado yang kakatulian na
e ta no kamtan ding kalulung mayap pa.

Ing kalulung anak ning Lubao sipuak na
"lako'ing kakaluluan" yang centrung misyun na
a ing bilionaryung Villar pangaya na
bista't basyu ya mung pangakung balu ta.

'nyang y Macapagal, leko no ding lilu
(anti ding manyilab, gawan mong bumberu?)
karen ngang memalen biklat neing palasyu
dinian nong tuknangan deng tau esteru.

Sigka ne'ing maka-scandalung para-gastus
a ding congresista buri maging utus
babo nita, linsad neing actung manatbus
para dake'ing gabun karing palad-kapus.

Hacinderu at maimpluensiyang puliticu
keng pamamie gabun matni lang tinerku
anti nang Obama, sigal neng Diosdadu
ing presidencia queng historicung tiempu.

At queting cabud nang actung pamilaya
caring magsasacang siglu tenikala
meging presidenti yang mipadambana
keng degulan ning bie migit ya pang misna.

Dapot sinulung pa ding keyang pirusta
tinas ne keng bansa ing economiya
peka-progresibung bansa ya king Asia
kadua mu keng Hapon kabyayan ding masa.

At ing katiwalian nung man menatili
balu ra ding tau, Malacaniang ali
(e na anti ngeni alang pasubali
karin pa palasyu manibat ing api).

Ding tau compiansa lang ing katiwalian
kayagnan ne't kakbe ing kaparusahan
(e kalupa ngeni, sinawa ne y Juan
aldoldo nu maski marap garapalan).

Mabilug a bansa murin tiru ne ya
ing pasibayung abawi'ing dignidad na
anti mo, turing king bansang America
e bilang superior nune kapante ra.

Linipat neng aldo adose ning Junio
ning Independence Day pagmasusian tamu
sadya kagnan tala ding Americanu
pagsilebran tayang acuatru de Julio.

Itang MAPHILINDO ya ring megumpisa
MAlyasia, PHILippines ampon INDOnesia
bilang aliansa da ding lahing Malaya
pangontra king poder na ning America.

Iniang e re pesar ding Americanu
ing pondu ring beteranung Pilipinu
qng takdang punta nang Amer'ca Diosdadu
bigla neng binuerta, bilang contra-actu.

Pepatibe nya rin ing pamakisanga
kang Sukarnu na ning bansang Indonesia
at pirsigian ne ing ankamin keng Sabah
iti e milingad karin America.

Nganing America, senyales ne canu
ning nationalismu caring Pilipinu
nya'ing alalan banua ning sisenta'y singcu
tula nang simbut neng Marcos y Diosdado.

Metung pang iganting amun kang Diosdado
e na ketakutan, Iglesia ni Cristo
tinggiyan nang makikit king pisamban mismu
nung para akua ne ing karelang botu.

Ngana, micompromisu ya opisina
at anti'ing madalas pane sasabyan na
mas gawan naing ustu kesa mialal ya
oita mesambut ya keng re-eleksyun na.

Ing Ferdinand naman a charismaticu
siping na'y Imelda ning ma-ambisyosu
amesmera dala ding sablang magbotu
king kelaparan na ning archipelagu.

Ding kulang-king- miguit ilang binotu ra
at kebit deing bansa keng ikalugma na
nganang Tita Cory mapilan pang banua
'ot y Macapagal, simbut neng Marcos pa!

Ing keyang kasambut calamidad te ngan
siyempre iti ngan ken nang pamibalikdan
dapot dapat maging pabala ya mu man
kaimportanti ning ibotung pilinan.

E ing pekasikat yang dapat ibotu
aliwa ing peka-sibuburyan tamu
e pin ing pinaka-qualipikadu
nune nung ninu ing ustung candidatu.

Keng malas e taya abalu nung ninu
karing kandidatu nung ninu ing ustu
anggang e la miras palabasan tamu
ding dakal a banua 'bat ning pamagbotu.

Likas ya pu keng masanting a articulu nang Ca Robby bilang papugue pu ning malucang,Anac Ning Arenas

Poor Boy from Lubao/ Chant D’Amour

“ ‘D’ POOR BOY FROM LUBAO”
DIOSDADO PANGAN MACAPAGAL


Neng P. L. Frank M. Guinto
Sta. Maria Macabebe,Pamp.
April 19, 2010

1
Tigtig ding kumpana,
Ginising deng diwang maluat nang manikal
Ing diwang malyasa,
King sigalot ning bie pilit makipagkal,
Laksang-libung kutang,
Ing lihim memale, king isip migbusal
Ba’t kayaplegaria,
Agunyas ing kabling, kablas ding dupikal?
King Bundok Alaya,
Dening panimanman, layu kung pinasyal
Ba’t kule lang paldas,
Ding yata ning aldong malale nang lalual?
Maglawiwing batis,
Matamle’t malumbe ing danum ng kristal
Baket iting bage,
Giluan ne’ng diwang suko na king pagal?
Inia pala’ng sabla,
Magmalun - tatangis king lumbe a sakdal
Iti pala’ng aldo,
Yang kematayan ng DADONG MACAPAGAL!

2
Ibat pa king mula,
Iniang mikaisip, manalbe zarzuela
“Bayung Jerusalem”,
Alang makayanti king pangasulat na
Y Apong Urbano,
Maluat nang lemayan, a obra maestra
Pane reng pamitan,
Ding sablang manalbe kareng balang fiesta;
Gaganap kanita,
Matikding artista bilang peka-bida
Yapin y Cong Dadong,
“Partner” ne’y Purita, y Roger yang kontra;
Lalo pang milusuk,
Respeto ding malda pati na’y Ventura
Iniang mag-“exam” ya,
“Topnotcher” ya keng “Bar”, kursung Abogasya;
Iti aliwa mu,
Iniang luban na ya itang pulitika
Meging Congressman ya,
Kaibat, meging Bise’t- meg Presidenti ya!!
King kematayan na,
Ala kung ayampang king budning poeta
Nune mu ing bukud
Lamak kung pitagning, malukang poesia!
Kagum ning pakamal,
Lugud a dalise, gintung panalala
Keng “poor boy” ning Lubao,
A mipuk king puri’t dangal ning Pampanga!

3
Budning Macapagal:
Ing kekong tagumpe, nung kakung sambitlan
Musmus kung paniulat,
Eya makabage king kekong kamalan,
Ing “Pluma ning Dios”,
Nung pagkalub Niya sa, kaku Ne iparam
Gulis keng manene,
Ing bie yung dakilang mitmung kabayanyan,
Dapot makanyan man,
King abot ning diwa, kakung pagpilitan
Saglawe mapilan,
King bie yung tinindag busal ning kalukan,
Ing pangapantas yu,
Pepatilip yu na, iniang kayanakan
Pane kong mumuna,
Kareng kaklase yung anac mayakayan!
Inia, uliniti,
Y Honorio Ventura, a pilantropong nuan
Pegaral na kayu,
Keng kursung mamingwa kaniang katuliran,
Pepalto ye kinang
Ing literature, ning Indung Balayan
Iniang keng kampanya
Ding kekong diskurso, makarima la ngan!
Ngeni ku menuala
Busal ding kalulu, atin matenakan,
Pigkalaman ning Dios,
King ban manibabo kagiwa’t kabiasnan
Kaustan na niti
Pamanungkulan na, alang dusing ditman
Liguran nong lubus
“Lupa ng kalulung mitmung katapatan!”
Inia Apong Dadong,
King kematayan yu, ‘kulio ming masikan
Mapuri yung lagyu,
MANA YANG LIKUAN YU…KEKENG KAPAMPANGAN!


Chant D’Amour
Mapilan a kayagtalan ibat ketang poesyang “Sintang Cayanacan” nang Diosdado “Cong Dadong” Macapagal

E cu balu a nung baquit tutu ra nacang palsintan
Nung ala ca anti uaring saui nacu capalaran;
E raca buring micauani quening cacung panimanman,
Magcang mabigu cu palad at e mu nacu datangan;
Pangalaluan co ring balang taung quecang paquisabian,
At detang caluguran mu tutu cu lang caluguran;
Quening dalise lugud cu buri cung salpantayanan
Melalang ing pamalsinta ba'ra ca mung pacamalan.

E cu lalon ing bili mu at ing pamicandayu ta,
Ing sarili mung lalon cu ing acu palsintan daca;
Aguiang metung cu pang ari at sacup daca mung mura'
Ibuat daca qng calucan at samban anti mong reina;
O acu itang pulubi, ica metung cang princesa,
Cailian mucu nung buri mu, malsinta cu murin queca'
Anting ambun ibat babo a milapit qng sampaga,
Macanian dacang luguran aguiang nanu cu't nanu ca'

Milalablab ya ing bulan, macauili ing sala na,
Quilapquilap la ring batuin anting magayut a mata;
Ding ayup biasa lang dalit, ding pipit babo saresa,
Ding denas babo ring luyus atin lang yampang a canta;
Ding sampagang mangabanglu ing carelang pangisnaua
Bisa yang pali ing ambun qng candunga'na ning rosa;
Deti ila ring amanu ning tapat cung sinta queca.

Canita ba'mung abalu icang bie cu at caladua.
Palsintan daca, irug cu, yang quecang pacayasajan,
Anggang marnagus 1a danum ding sapa at cailugan;
E mapaui ing sinta cu anggang atin cung babaluan
Cayanacan a pailupig, paimate qng capalsintan:
Anggang atin mung sampagang tutubu caring tanaman,
Anggang atin mung maniale ayup caring cabunducan,
Anggang ining pali ning bie mamagus quening catauan,
Bucud mung ining sinta cu e manaquit camatayan.Ing poesyang “ ‘D’ POOR BOY FROM LUBAO” ginale ne mu naman ning kinudtang I P. L. Frank M. Guinto, kabang dng kayagtalan a estropa ning poesyang “Sintang Cayanacan” ginale da neman di Poetisa Maria Teresa M. Evangelista at Prinsipi ning Parnasu Romy Rodriguez ketang bisperas ning aldo (a-10 ning Abril 2010) nang kematayan ning melapupuring Ex-Presidenti Diosdado Pangan Macapagal keta kng Kapitolyu Kapampangan.

Friday, 16 April 2010

DM@100


DM@100

Ing 2010, iya mong kadinalan nang banwang kebaytan ning melapupuring Diosdado Pangan Macapagal. Ing dating presidenti ning Republika ning Pilipinas. Ing a-21 ing aldo kebaytan ning dakilang presidenting ya kabud ibat kng pakakalulung pamilya. Ing pakatuking talambie sinulat neng G. Lord Francis Musni na megamit keting mesabing pamagmasusi na meganap kng Balen Lubao at Kapitolyu Kapampangan anyang a-20 ning bulan a iti kng pamanimuna na ning Center for Kapampangan Studies ning Holy Angel University kng kasawpan na ning Tanggapan ning Turismu ning kapitolyu.


MAKUYAD A TALAMBIE NANG DIOSDADO P. MACAPAGAL
(1910-1997)

(Sinulat at binasa neng Lord Francis Musni king makuyad a programa king kapitolyu, anyang bisperas ning aldo ng kamatayan Diosdado P. Macapagal, a-20 ning Abril 2010)

Mibait ya Lubao aniang a-28 ning Septyembri 1910 kari Urbano Macapagal at Romana Pangan. Meyari yang Valedictorian king Lubao Elementary School at minari yang sekundarya antimong kaduang diling matas king klase na Karin king Pampanga High School.

Megobra ya saugli king Bureau of Lands kabang papagaral na ing sarili na king kursong Associate in Arts karing king University of the Philippines. Mituknang yang magobra at magaral pauli ning meina ya katawan. Kaibat nang meyari king Associate in Arts, megaral yang pasibayu at kinanguang abugasya king Philippine Law School. Mituknang yang pasibayu pauli ning dimut a kwalta, a nu kaibat sinaupan ne ning kabaluan a pilantropo, Don Honorio Ventura. Inari ne ing kursung abugasya king UST inyang 1936 at mipasar ya at migbabo ya antimong topnotcher ning Bar Examination ita murin banuang ayta.

Kaibat ning giyerang hapon, migsilbi ya king Department of Foreign Affairs
Antimong kaduang sekretarya king embajada ning Pilipinas Karin king Washington, Estados Unidos. Inyang 1949, pepaulian neng Presidenti Quirino ban tagal konggresista salang king matalik nang kaluguran at kayabe poeta, Amado Yuzon, anu Karin sinambut neman.

King kekaba ning pamanungkulan na antimong konggresista, minupul yang dakal a pamagkilalal at parangal antimong metung karing pekamagaling at pekamasigasig a diputado.

Aniang 1957, tinagal ya naman at sinambut bise-presidenti lalam ning bandera ning Partido Liberal, bista man dakal a sunggabal king keyang pamangandidatu.

Sinambut yang presidenti anyang 1961, a nukarin dakal ya likwan a pamana king bansa:

1)Ing pamaglako king pamakisamak kapamilatan ning pamipasar king Agricultural Land Reform inyang 1963;

2)Pamaglipat king Aldo ning Kasarinlan o Independence Day ibat Hulyo 4 king Junio 12;


3)Ing MAPHILINDO o ing aguman da ring Asyanung bansa dane mauli a penibatan ning ASEAN ngeni;

4)Ing Decontrol Policy o ing malayang galo ning kwaltang Pilipino salang king Dolar Amerkanu;

5)Misubung king Pamakipaglualu king karapatan ning Pilipinas king Sabah Karin king Malaysia.

Dapot simbut neng Ferdinand E. Marcos king halalan ning 1965. Inyang 1971, kaibat ning makuyad a pamagpainawa, tinagal ya at sinambut assemblyman ning Batasang Pambansa. Dapot migsalita yang masikan salalng king gubyerno anyang alilan da ne inyang 1973 ing Saligang Batas ning Pilipinas ban mayun king pansarili nang capagnasan ning makalukluk a kapamahalaan. E mu nanu ing peligro binie na niti ning bie na at ning keyang pamilya.

Meangu ya bie anyang a 20 ning Abril 1997 at mikutkut king Libingan ng Mga Bayani.

Uyni pu ing makuyad a meapsi king sarili nang talambie sinulat aniang 1987:

Ing pekamaragul kung pagl\kalungkutan ing eku la man mo asaupan ring masang pakakalulu ban mitigko ka la ibat king malambat da nang pangatimawa king kasakitan bista man yang pekapun a kapagnasan ning kakung karera king pulitika. Linabas king lub ku, aku ing mumunang diling kalulu a milukluk Presidenti dapot eku mikwalta, aku na sana ing pekamasikan dang palad king karelang kanawan.


Tuesday, 30 March 2010

K-Balen! Baculud at Bamban

K-Balen! Baculud at Bamban: Dng Balen a MengasagsagNung ing Baculud ya mong lalto pekapusu na kanita ning Pampanga, ing Bamban naman ya mong pekapasbul ning Tarlac. Manibat anyang me-Pinatubu la dng dakal a balen keti Kapampangan (dane ning Tarlac-Pampanga), dakal lang menga-apektwan a balen-balen. Mupin metung karing maragul a pamagkasakit keti dng balen ning Concepcion , Porac, Mabalacat, Sta.Rita, Guagua, lalung-lalu na ing Baculud, at Bamban. Ing Baculud ikwa dang misalbag dng keyang memalen, kabang ing Bamban naman inabandona dane dng tau na. Mupin kng Baculud, dng tau kng Baculud la pa murin bobotu at makanyan lapang ‘mamanuli’ dng keyang memalen antimo potang atin maulagang pamagmasusi anti ing Biernes Santu at Pyestang La Naval. Kabang kng Bamban naman matumal pa ing bili ning pamagbalik da ring tau katunayan dakal na karing dating botanti na ing e na pakarehistru kng dating lugal da. Ing Baculud pilit deng tatalakad ing sentru ning pulitika at kultura anya makanyan deng babalikbalikan ing Pisamban San Guillermo, at makanyan yang mibabalik kasikatan ing iskwelang Don Honorio na metung na ngening state university. Kabang kng Bamban, ing munisipyu na mitalakad lang malawut karing pikukumpulan da ring memalen – alayu kng dating kabalenan na kalupa ning Baculud.

Ing Bamban milako ya ‘kabalenan’. Katunayan, mengayna yang tutu ing matwang palengki niting matwang kabalenan (San Nicolas), kabang ing palengki ning Dapdap e bitasang megamit mula pa anyang lumipat la ring tau kng resettlement keti. Ing metung naman na mitalakad kng dating iskwela ning Anupul e ya pa bitasang mibuklat kng publiku. Nanupata, dakal a pigastusan ban mitalakad la reti dng mengasayang mu at minta kng alang nanu. Kabang ing Baculud milako ya ‘pibandyan’ uling alalu dng tau na at dakal dng ati karing bayung labwad – dng resettlement areas na pakasantung karing miyaliwang balen. Keti makanyan lang antimong mangawala munaman dng memalen ning Baculud uling dng anak da ring balang pamilyang memagbakwit kanita lehitimung memalen nala keraklan karing balen nung nu la ati dng karelang tuknangan ngeni.

BALEN A MAWAWALA
Malambat nang panawun mula anyang maumpisa ya ing pekamumunang modern resettlement project keti bangsa. Iti ing Sacobia Development Project kanita pang panawun ning First Lady Imelda Marcos. Masanting a umpisa dapot ngeni nukarin ya? Ati ngeni iti kng magusut a pisasabyan nung nu sangkut la dng balen ning Mabalacat at Clark Freeport Zone. Deti dng kayabe karing mamag-claim a dake kng masasabing sakup ning Bamban. Kng dane ning pangulu naman, dng ‘matwang baryu’ ning Bamban makanyan la naman mengaigut kng kasiping nang Balen Capas. Nanung malilyari? ing Baculud malapad ya pa gabun mupin ditak ya tau, ing Bamban naman dng bisang mamagbalik ala nong babalikan uling dakal nang dayu at balen dng memangwang gabun.

Kasalungsungan, dakal mu naman karing pakatuknang karing resettlement areas anti kng Dapdap dng e tau keti. Ing newly reclaimed areas kng dane ning dating Lourdes , Banaba etc. dakal noman dng mirinan gabun dng e tau keti. Dng dating manuknangan keti bayu ing pamanyalanta ning bulkan, makanyan nomang ala nang balikan. Metung kng masalang kabapustan ing alang malino at eksaktung sukad ning land area at definitve socio-political boundary. Bage na maulaga ban apamalino ya ing ustung pamag-budget ning municipio.

Kng Baculud, lalto magusut pati ing isyu ning pamag-quarry. Dakal lang sasabi na matas munaman ing babayad da ring tau keti kng balas a kukwanan da ban panambak da mu pin naman karing sular a buri dang pasibayung talakaran bale. Bage na pagmasakit dang tutu dng tau.

PASYALAN A E MIDADALANAN
Nanung prublema? Atin yang national highway ing balen ning Bamban, atin yang mangasanting a lugal pasyalan at marangle dapot alang makibalu kng legwan at kayapan nang iti.

Panawun na pa ning pistaym, kabalitan ne kanita karing mangasanting nang pasyalan ing balen. Katunayan, metung ya karing minunang atin azucarera kayabe ning Azucarera ning Tarlac at Pasudeco ning San Fernando at nitang kng Floridablanca. Dakal ya ilug a mangalinis, modern resorts, karinderya at restorant a magtindang manganyaman a pamangan. Iti ing peka-hinterland ning Clark Air Base kanita na pagmulalan da ring Amerikanu at turista kanita. Bayu la memanyikat dng antimo Razon’s Halo-halo ning Guagua at Kabigting’s ampo Jurado’s ning Arayat kng Pampanga at Menila, ing Bamban sikat ne kareting makule at manyaman a pagmarimla – deti deng titinda da kanita ring pakapwestu kanita kng pamosu nang sidepark anti dng karinderyang pakapatulug kng dating Lugay Park. Deti kayabe ning pamamisita kanita kang Apung Lourdes Grotto, at pamamasyal karing dakal a Japanese tunnels, music jamming karing pamosung jukebox kanita, ampo ing minindal a pansit luglug dng kukumpletu kng expiryensya da ring turistang darayu. Katunayan, dakal a natural at makasalesayang lugal dng manaya mung mipasyalan karing potensyal a turista. Ara pin “Nananu ta pa?”

Ing Baculud makanyan munaman. Iti lalu na inyang mekilala yang “Atenas ning Kapampangan” anti nemu waring lugal a pipag-quarry? Nung kasalesayan at gelingan mu naman, iti na ing atin pekamalalam a pibandyan. Salamat namu mika-metung a batas na mikaupayang sumawup ban mibalik ya ing dating legwan ning balen a iti. Iti ing HB 3389, na maglayun ban ma-rehabilitate ya ing mesabing balen. Ban emu kang ‘Santino’ o ken balas ya sumikat pasibayu ing balen nunge mibalik yang tutu ing legwan na niti kalupa na ketang milabas. Sayang pin uling kalupa ning Bamban, dalan-dalanan nemu ning progresung pasibayung tatamasan da ring siping nang balen anti ing Lungsud San Fernando , Guagua at Lubao. Ing Balen Baculud daralanan nemu naman ning Jose Abad Santos Highway (dating Olongapo-Gapan road), metung karing pekamaulagang dalan keti Kalibudtwang Luzon, na manatad kng pang-maragulang kalakal at pamanasensu keti bangsa.

KABYAYAN A MAYAP BIAYAN
Ing Baculud metung yang bukud a balen a atin pekamarakal a tau na mitmung gelingan karing miyaliwang adle ning kabyasnan, legwan at aliwa pang dake ning kayapan dng memalen keta pa mang mumunang aldo. keti la mengabayit dng dakal a gobernador ning Pampanga, ambasador, huwes ning Korte Suprema, doktor, siyentipiku, mambabatas, at miyaliwang lider. Kng malagwang salita, iti ing balen na e lintong memagkasakit kng aske ning pamangabyayan ketang mengapapauna uling bista man at midalanan yang dakal a gera, kalamidad at sakuna dakal ya matenakan a anak a pilit mangitalakad kaniting balen. Katunayan, iti ing dating kapitolyu ning Pampanga at meging kapitolyu ne mu naman ning bangsa ketang panawun ning pamanyakup da ring Ingles. Mupin uling dala na pin ning milabas a Pinatubu at pamaglahar, metung ya pin iti karing balen a mitambunan a kabyayan. At keti la mengapilitan mamagbakwit dng tau at magdatun na pin man karing dakal a resettlement karing miyaliwang balen keti Kapampangan.

Kng kasu na naman ning Bamban, mitulak lang mamaglako dng dakal a memalen anyang panawun na pin ning Pinatubu. Deti memanintunan la kng lwal ning balen. Dakal la ring memanasensu kng lwal, at makanyan namang matumal ing bie kng kilub ning balen.

Kasalungsungan, dng balen ning Porac, kayabe ing Mabalacat pati na ing Baculud manikwa lang mangaragul a panakitan kng pamag-quarry. Kabang ing Bamban nung nu ya dating metung karing manimuna kaniting pamag-quarry ngeni sarili na nang melakwan. Nung kapilan merakal ing balas, makanyan yang lalung megkasakit at mengaramalas.

Kng dane ning Baculud, ing Lungsud San Fernando, Lubao, pati na ing Guagua kayabe ing distritu ning Betis, dng mangatalik a memanasensu. Deti dng balen-balen a pakapatulug kng Baculud. Ing Capas at Mabalacat, pati na ing Concepcion naman dng pakalugal kng dane pangulu at mawli ning Bamban. Ing San Fernando ikwa nang meging lungsud, kabang dng balen ning Capas at Mabalacat ila dng manimunang balen na maka-uring 1st class ngeni. Kabang pilan pang banwa ing milabas anyang makbung ya ing Pinatubu. Iti dala na ning matalik dang pamanasensu, at makanyan la namang papunta kng estadung cityhood. Ing balen Bamban, kalupa ning Baculud, dalan-dalanan ne ning national highway a Mc Arthur na pakadugtung at pakalibutad karing mayasensung balen, melakwan neng palak a kabilyan. Dng memalen keti, manulu na la wawa kabang lalawe la reti kng panyulung a tatamasan dng balen ning Capas, Concepcion, ning Mabalacat, Porac at Botolan – dng limang balen a kasiping ning Bamban. Kabang ing Baculud, makanyan ya pa murin magpumilit na migising. Makalungkut pin uling ing mesabing “Atenas” ning Amanung Siswan eya pa taganang magluwid uling buri da ring aliwang pulitikung managalan na “mabuhay” ya iti imbes na "magluwid" bage na anting tampaling kng sentru ning indung amanung Kapampangan.

DALAN NING DANGALAN
Makalungkut isipan na kng kekaba-kaba ning panawun a delanan dng balen areti, bigla man o ali makanini nemu wari bili deti?

Lalung makalungkut nung sakali, nung kng kerakal-dakal dng tatagal at kakandidatu ngeni, sana kayabe no man kareti dng mangayap, mangatinu, mapagmasabal, maka-tau, matakut kng Dios at dng tune mamuntukan para kng panyulung dng balang balen.

Sana akit tala dng tutung masilbing kasangkapan, para mibalik la tiwala dng keraklan da ring tau keti. Dng tau na mayap mangipakit kng tutung pamangubyernu at karing sara-sariling gelingan dng balang metung kekatamu. Uling ing tutung laban alalu kng ligligan da ring kulayit dng pulitikung kakanditatu karing alalan. Iti atiyu karing dapat, karing platapormang magagawa potang pakalukluk no reng menga-alal a opisyalis. Uling dng tutung lider a mamuntukan aliwa detang "honorable" a balamu ginu lang mangasyas batal potang ati nalu karing munisipyu da ring balang balen, atilu karing tune a susuyu detang e kakargang angin ban e la daragul a buntuk, detang manatili kng lalam at susuyu para kng ikanawa da pamibiebie da ring kapara tamung tau, karing keraklan at ali dng mung mapilan.


Aldo mayaslag pu, kabalen!


-----------
http://www.tarebalakdiscovery.blogspot.com/

Wednesday, 10 March 2010

“Kapampangan as a Tool in Learning -2”

Panagkat mi ya pu…


Center for Kapampangan Studies
Holy Angel University
Angeles City

“Kapampangan as a Tool in Learning -2”
Kapampangan Linguistic Lecture Series No.6


with Dr. Anicia del Corro as Resource Speaker

To be held at CKS, Holy Angel University, Angeles City on March 13, 2010 (9:00 am – 11:am)


Epiphany and finally, a breakthrough
Robby Tantingco

Dr. Anicia Hizon del Corro’s lecture last Saturday on DepEd Order #74 (the Department of Education’s directive making regional languages the primary medium of instruction) was a gathering of hawks and eagles refereed by a dove.
The hawks were the cultural advocates: Fr. Venancio Samson (translator of the Kapampangan Bible and Bergaño dictionary), cultural activist Siuala Pangilinan, Prinsipe ning Parnaso Romeo Rodriguez, Rey Maniago (representing ANASI), Edwin Camaya (DILA), Dr. Lino Dizon, Abraham Tayag, Kragi Garcia, Fray Francis Musni, the officers of the HAU Center for Kapampangan Studies, TSU Center for Tarlaqueño Studies, AUF Institute for Kapampangan Studies BSU Center for Bulacan Studies and representatives of groups like KATATAGAN, AGTACA and Akademyang Kapampangan.
Across the meeting hall were the eagles: Division officials of Pampanga and Angeles City, District supervisors, school principals, and teachers from both public and private schools from towns as far as Arayat, Macabebe, Masantol, Apalit, Minalin, Tarlac and Concepcion.

We expected only 25 attendees but more than 70 showed up—a sign that DepEd #74 was, indeed, a hot topic.

Thank God we had the brilliant and articulate Dr. Del Corro as guest lecturer. Her gentle demeanor and stature as the highest authority on Kapampangan linguistics calmed the tension that potentially existed between the cultural advocates who were pushing for Kapampangan above all other languages, and the educators who wanted only the child’s education regardless of what language was used.
The cultural advocates were also eager to take advantage of the window of opportunity opened by DepEd Order #74, and getting impatient that some educators appeared to be either ignorant of the Order, or confused about its provisions, or slow in implementing it.

As a linguist, Dr. Del Corro reiterated that the sole purpose of a language is to make communication easier, and the sole objective of a medium of instruction—any medium of instruction—is to facilitate the child’s learning. If Kapampangan hampers communication and the learning process, why in the world should we insist on using Kapampangan in the classroom?

Fortunately, DepEd Order # 74 agrees with cultural advocates that Kapampangan does facilitate a child’s learning. This should have settled the debate, but Dr. Del Corro wanted to make sure that the educators appreciated the linguistic principles behind the Order so that they’d understand why they do what they are ordered to do.
She reminded everyone that since the Order’s real intent is not to please cultural advocates but to help classroom teachers teach better and students learn faster, the Kapampangan that should be used in instruction is the kind of Kapampangan that’s easily understood by the students. In other words, the classroom is not the place for cultural advocates to advance their cause of promoting or purifying the language. Language is a tool for education, not the other way around.

In teaching math in Kapampangan, for example, it’s better for the teacher to say “Adua times adua” instead of “Adua ipaspas me king adua,” where the child still needs to know the meaning of “ipaspas” on top of solving the mathematical problem. Obsolete Kapampangan words resurrected from ancient dictionaries or new Kapampangan terms coined by imaginative scholars may please cultural advocates but they don’t help pupils very much.

In the open forum, some teachers aired their worries: Will our graduates become less proficient in English and lose their global competitiveness? How will this Order be received by parents who send their children to school precisely to learn English and Filipino? Where are the Order’s implementing guidelines? Will there be enough Kapampangan materials? What happens to heterogenous classes where minority Visayan, Ilocano, Bicolano and Korean students have as much right to learn as the majority Kapampangan students?

For their part, cultural advocates aired their concern over the apparent foot-dragging in the implementation of the Order, and wondered why some schools haven’t even received a copy of the Order, which was issued last July 2009 yet. They also worried if the Order would be consigned to oblivion just like many other Orders before it, especially with the impending change of leadership in the Department of Education after the May 2010 elections.

At that point Siuala Pangilinan raised the room temperature a few more degrees when he asked why Kapampangans always hesitate to use Kapampangan in the presence of non-Kapampangans. I don’t understand, Siuala said, why we always have to go out of our way to accommodate them at the expense of our own language. Since it was their choice to come and stay and earn a living here, the effort to adjust is theirs to make, not ours.

Just then one teacher stood up and asked her fellow teachers the most important question of all: As teachers, did they sincerely believe that it’s better to use Kapampangan in the classroom? Because if they did not, she said, the Order was doomed right from the start.

I learned, long ago in literature class, that there is a literary technique called epiphany, where a character who’s in the middle of a sticky situation experiences a flash of illumination when everything suddenly becomes crystal clear in his head. This enables him to resolve his predicament and the story gets a happy ending.
What happened in that meeting after the lady asked her question was, I think, a collective epiphany: suddenly confronted with a loyalty check, everyone in the room started professing their love for their amanung sisuan.

One teacher stood up to testify that she had experimented with Kapampangan in her math class and discovered that indeed, it improved her students’ grades. Another said many teachers had actually started translating their textbooks because as Kapampangans themselves, they already knew how to.

A Division official gave the assurance that the Division Office had taken concrete steps to implement the Order and would no longer wait for other provinces or the central office to issue more guidelines because, she said, “we all love our amanung sisuan and want it promoted anyway.”

Romeo Rodriguez and Rey Maniago, speaking on behalf of ANASI and the poets laureate, offered translation and consultation services, and the Center for Kapampangan Studies promised to reproduce the Kapampangan instructional materials it has collated and distribute them to schools. .

We exhorted the educators to seize the golden opportunity and not waste time waiting for more guidelines and being overly cautious by perfecting methodologies and materials before implementing the Order. Kapampangan teachers, being native Kapampangan speakers, are, according to Dr. Del Corro, experts of the language and therefore already qualified to translate and create Kapampangan instructional materials themselves and teach the kind of Kapampangan that pupils can relate to. They can just consult cultural advocates for refinement and integration of Kapampangan culture, history and values.

Cultural advocates, for their part, should realize that they do not have a monopoly of expertise and that they should trust teachers to carry on their own cultural advocacy in the classroom. They should just take comfort in the fact that Kapampangan—any Kapampangan—is now being conveyed to future generations, thus ensuring the survival of the amanung sisuan. It may not be the form of their liking, but it’s still the amanung sisuan.

We all agreed to meet regularly to compare progress reports and share best practices, and to resolve the orthography issue and prepare a grammar book. Dr. Del Corro concluded by giving teachers the assurance that learning Kapampangan does not diminish English proficiency. She suggested that English be taught not as a second language but as a foreign language, whose methodologies and strategies are more focused and stringent and therefore more effective.

We ended the meeting on a happy note, celebrating the hope and the promise that no Kapampangan child will ever again be punished or ridiculed for speaking Kapampangan in the classroom, and that educators and cultural advocates, having finally come together, will now proclaim that yes, Kapampangan is not a hindrance but in fact a key to success.

Published in the SunStar Pampanga newspaper on January 26, 2010.

Sapang Balen Timeline

Sapang Balen Timeline
Angeles City

By Joel Pabustan Mallari and Robby Tantingco

In 1796, when founder Don Angel Pantaleon de Miranda cleared a wooded area called Culiat to make way for a new settlement, he chose the spot near a creek that would later be known as Sapang Balen.

Sapang Balen is actually Taug River, which originates in barrio Cuayan and is an offshoot of Ebus River, an upland creek that emanates from the foothills of Mount Pinatubo and joins Abacan River near barrio Anunas. As Taug River nears the town proper, it assumes the generic name of Sapang Balen. According to historian Mariano A. Henson, Taug River/Sapang Balen regularly inundated the town of Angeles, until its headwaters gradually dried up and Taug River disappeared, leaving behind only the downstream Sapang Balen, which today begins as a spring in the grassy area between Carmenville Subdivision, Enclave and Cuayan. In the cataclysmic rearrangement of the landscape following the 1991 eruption of Mount Pinatubo, Taug River reappeared, wreaking havoc on the town proper of Angeles, like it had done so many times in the past. Today it has disappeared once again, and houses and subdivisions have sprouted in its wake.

Kabalasan (or Mabalas) River is the name given to Sapang Balen as it leaves Angeles City and proceeds to San Fernando. It joins Sapa Calulut River and Sindalan River before losing much of its water and becomes Maimpis River. It is called Kabalasan River because the river turns sandy at this point, or mabalas in Kapampangan. The current of these various rivers and creeks “bends and slows down” halfway through Barrio Sindalan, thus gaining a meandering shape— marked by old townfolks as sinandal. The water of these rivers and creeks continues to deccelerate, thin out, and turn shallow, thus becoming meímpis. This spot is what is known today as Barrio Maimpis.


1811
Don Angel puts up his first house “on the northwest corner of the intersection of Sapang Balen creek and the road to Porac” (present Robin Theatre).

1850
Town population: 4,452. Number of houses: 742. Nipa palms (sasa) are still abundant in Angeles, especially along Sapang Balen in Mangga and Pulung Bulu.

1851
Townspeople build the first concerete bridge over Sapang Balen. Called Santo Rosario Bridge, it is located on the present Plaridel Street.

1854
The second concrete bridge, the Santo Angel Bridge, is built. It is located on Sto. Entierro Street, in front of the church.

1859
The third concrete bridge, the San Jose Bridge, is built . It is located near the Bale Herencia.

1881
Taug River overflows and destroys all three bridges on Sapang Balen, including several houses in barrio San Jose. Its floodwaters reaches as far as the present Villa Teresa Subdivision.

1885
Taug River again overflows into the Sapang Balen and finishes off the three bridges.

1912
Don Jose P. Henson (Mariano’s father) builds a levee to prevent the converging streams Sapang Bayu and Sapang Ebus from flowing into Sapang Balen.

1919
Patangue River and Taug River between barrios Cuayan and Pampang swell and wash away bridges in town

1972
Sapang Balen and Abacan River wreak havoc in Angeles during the monsoon season; dozens of houses in Pulung Bulu and San Jose are washed away.

1991
On June 15, Typhoon Yunya crosses Angeles at the same time that Mount Pinatubo erupts. As a result, a mixture of water, ash and mud from the slopes of the volcano flows in quantities more than the Abacan river channel can take, destroying all the bridges in its path. In downtown Angeles, the Sapang Balen also overflows its banks. Residents evacuate en masse. US servicemen and their families have also evacuated earlier.

1994
In August, the Pasig Potrero River nearly overtops Delta 5 Watchpoint, the area where it is nearest to Sapang Balen.

2003
Mayor Carmelo F. Lazatin and the Environmental Management Bureau of Department of Environment and Natural Resources (EMB-DENR) initiate a sustainable program in maintaining the cleanliness of waterways in the city. A memorandum of agreement (MOA) is signed affirming the respective tasks of various sectors in eliminating or minimizing pollution of water flowing through the Sapang Balen River.

Holy Angel University (HAU), represented by President Bernadette M. Nepomuceno, commits to conduct continuous community public education information drives for the sustainability of the project and to participate in actual monitoring. The barangay councils of San Jose represented by barangay chairman Benito Tiatco; Sto. Rosario, headed by barangay chairman Jose "Jiji" Paras Jr.; and Pulung Bulo, headed by barangay chairperson Gloria S. Tanhueco, also pledge support.

2009
In May, Bishop Pablo Virgilio David leads hundreds of volunteers and supporters in a river clean-up drive. Organized by the Social Action Center, “Sagip Sapang Balen” aims to raise consciousness especially among riverbanks residents and inspire in them a sense of personal responsibility for the cleanliness of the river.

2010
On March 13, Sagip Sapang Balen Concert with Noel Cabangon as guest is held at the HAU Chapel of the Holy Guardian Angel Piazza. Sponsored by the Social Action Center, the concert also features poetry reading and mural and painting exhibits.

Sagip Sapang Balen Concert


Sagip Sapang Balen Concert
On March 13, 2010 Sagip Sapang Balen Concert with Noel Cabangon as guest will be held at the HAU Chapel of the Holy Guardian Angel Piazza. Sponsored by the Social Action Center, the concert also features poetry reading and mural and painting exhibits.


Sagip Sapang Balen
Neng Anac ning Arenas

ing ilug ning Sapang Balen a balu na
ngani'ning testigu "inyang malati ya",
a menuknanganan keng calye Miranda
"malino yang danum cristal qng kaclara
nung nu detang asan dakal kakawe la
balulungi't bulig king kerakalan da"
neng bandang kaleldo pagtampison da pa
bista man maigit nang limampulung banua

ngana pa, "canita atatandanan cu
ing dating Gobernor Kitung Nepomucenu
darala no ilug karin magpa-presku
ding kaluguran na Letran nyang colegiu
dapot umpisa nyang datang ing progresu
bale at kumpanya dinatan deng todu
gewa deng tambakan, pitak na balamu
sabe ning basura 'bat king mataderu"

keni mang maki'dad a tau San Jose
ngana'ing, "Sapang Balen atatandanan ke
dakal ya masayang alaala keng bie
karin ke manasan, mandilung kakawe"
karen mang aliwa pasyalan deng pane
istung malisangan, ilug puntaan de
ding minunang baryu, keya la binebe
at ing danum uran ken ya mamalebe

ing ilug mike ya keng pangapabustan
dala ning progresu keng pangkalakalan
at dening keng balen tamu manungkulan
balamu mine deng akalimbatawan
migkulang la karing sapat a paralan
ban apanatili ya keng kalinisan
at ing Sapang Balen a ilug tang yaman
ngeni ilug nya mung nanung katang-katang

mika-"Sagip Sapang Balen" banuang metung
nung nu ing pisamban menyad yang prusisyun
dapot ing sangkan ning meging pamitipun
e mu espiritu ampon king relihiyun
at e la kandila ding karelang daun
nune saku, palis, suput ampon bayung
ban miyabe-abe at misasanmetung
sagipan ya'ing Sapang Balen tamung bugtung

dakal a sinaup mialiwang memaryu
tau Cuayan, Cutcut, at Sto Rosario
Pampang, San Nicolas, at Sto. Domingo
Pulungbulo at San Jose carin tau
ding Sta Trinidad dintang la, atilu
escuelang pribadu't escuelang publicu
ding Barangay Councils at dakal pang grupu
misaup-saup lang minambag sacoru.

at mengabigla la, mengapamulala
king dakal basurang e makapanwala
tone-tonelada ing dinat dang ikua
gagato, makalbug, misaksak, misapa
kulang pang panakut, trak mang labing-adua
nganing Bishop David, paring mengasiwa
"iti umpisa ya", nganang meninasa
ing pamiligtas da king ilug ding sabla

dakal la ding grupung susuporta keni
kaugne ning gubyernung Angeles City
deng lider king Parish of Holy Rosary
ing Kuliat Foundation, ampo ding Rotary
ding Knights of Columbus, Angeles University
HAU at Holy Family Academy
Angeles Businessmen's Association pati
deti mengacu la at andang masisti

dapot libutad ding sablang pamagpagal
ding mialiwang grupu at tau dang dakal
mas migit kaniti'ing kailangang pairal
ding bale't kumpanyang dapat midian aral
ban ing Sapang Balen luminis yang tutal
ala yang mitagan basura at sukal
uling sablang iti muli mu imburnal
cabang deng mumugse e la magmasabal
Sagip Sapang Balen
Neng Tarebalak Pangpang

Sisilim kng ilug, makanyan ku mong dinulung
Malungkut kung menakit, ala metung mang bulung
Uling ala nang bie tutubu metung mang dutung
Batung mengalumud eno murin makabulung

Kanitang minuna, ena mo rugu kalupa
Dakal pang bie a keti kan’ta mamanyampaga
At king sapang iti keti ya pin megumpisa
Ing matwang Balen Culiat ta’mung pamalsinta

Keti la menatagan ding minunang tau
Karing kapangpangan ning sapang paglwalu
Meyawus yang Sapang Balen lagyu nang masuyu
Makanyan yang minusbung at ngeni mayasensu

Keti kng sapang iti, minatsat ya’t siningkad
Kng progresu ning balen iyang meging pusad
Dakal bale’t, gusali, plantang mengatalakad
Ing dating malating baryu, lungsud neng malapad

Lungsud Angeles, “Syudad ning Pamikaluguran”
Iti na ing bansag tamu kng syudad a pakamalan
Mupin, nu ya anti ing lugud a keti disan
Nung kng kapaligiran meging berdugu neman

Dng ilug at sapa ding meging tambakan dinat
Lasun-kemikal, takla, basurang dakal sukat
Mangaugseng minu-minutu matalik mikalat
Anti ing sapang iti, lalanging singap-singap

Makatakut ya ngening lalawen iting sapa
Likidung marayuput kukusad gigitata
Mete ne ing bie keti, dagis man eno bisa
Dakal nang sakit, ampo mamagbantang sakuna

Ngening sisilim, malapit ne rugung makmul
Ing dalumdum ning bengi keti king sapang sawul
Sana bayu mabak, linisan neng kawul-kawul
Tara magpuyat tana, pakabyen la ring sibul

A-12 Marsu, 2010

Bale dugpanan/ Home

Ing mamulabug

Ing mamulabug
Tarebalak pangpang